kroatiska

Trajanje ugovora Članak 2. Ovaj Ugovor o vezu (u daljnjem tekstu: Ugovor) sklapa se na vremensko razdoblje od 12 mjeseci, a počinje vrijediti od 01.01.2022. godine do 31.12.2022 godine. Naknada za korištenje veza i način plaćanja Članak 3. Korisnik se obvezuje naknadu utvrđenom važećim cjenikom Lučke uprave za korištenje veza u iznosu 80 000,00 kn za ugovoreni vremenski period, platiti u jednoj (1) rati i to najkasnije do 31.03.2022. godine na žiro račun Lučke uprave : IBAN: HR12 2390 0011 1003 7425 1 otvoren kod HPB d.d. Zagreb. Ukoliko Korisnik po isteku razdoblja iz prethodnog stavka ne zaključi ugovor o korištenju veza, dužan je bez odlaganja preuzeti Plovilo i napustiti luku jer će u protivnom, po isteku ugovora, Lučka uprava staviti plovilo na status dnevnog veza i za isto obračunati naknadu za dnevni vez sukladno važećem cjeniku Lučke uprave. Za sva kašnjenja u plaćanju, Lučka uprava će obračunati zakonsku zateznu kamatu te će postupiti sukladno utanačenjima navedenim u članku 7. ovog Ugovora. Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da ukoliko Korisnik ne ispuni ili djelomično ispuni obvezu iz prethodnog stavka, Lučka uprava ima pravo raskida Ugovora te plovilo staviti na status dnevnog veza i za isti period obračunati naknadu za dnevni vez sukladno važećem cjeniku Lučke uprave. U slučaju raskida Ugovora iz prethodnog stavka Lučka uprava će od dana početka važenja ovog Ugovora obračunati naknadu za dnevni vez sukladno važećem cjeniku Lučke uprave. Ukoliko je korisnik izvršio djelomičnu uplatu naknade iz stavka 1. ovog članka, neovisno o naznačenoj svrsi uplate, uplaćena novčana sredstva iskoristit će se za podmirenje obveza Korisnika po osnovi naknade za dnevni vez. Pristanak na premještanje plovila Članak 4. Lučka uprava može, iz opravdanih ili sigurnosnih razloga, premjestiti plovilo iz članka 1. ovog Ugovora na novi vez, bez odobrenja Korisnika. Sastavni dijelovi ugovora

svenska

Avtalstid Artikel 2 Detta relationsavtal (nedan kallat avtalet) ingås för en period av 12 månader och träder i kraft från 2022-01-01. år till 31.12.2022. Användningsavgift för anslutning och betalningssätt 3 § Användaren förbinder sig att i en (1) delbetalning och senast den 31 mars betala den avgift som fastställs av hamnmyndighetens gällande prislista för användning av kajplatser till ett belopp av 80 000,00 HRK för den avtalade tidsperioden. 2022. till hamnmyndighetens bankkonto: IBAN: HR12 2390 0011 1003 7425 1 öppet på HPB d.d. Zagreb. Om Användaren inte sluter ett avtal om användning av kajplatser efter utgången av perioden från föregående stycke, är han skyldig att utan dröjsmål ta över Fartyget och lämna hamnen eftersom annars, efter avtalets utgång, hamnen Myndigheten kommer att sätta fartyget på daglig kajstatus giltig prislista för hamnmyndigheten. För alla dröjsmål i betalningen ska hamnmyndigheten ta ut lagstadgad dröjsmålsränta och ska agera i enlighet med de arrangemang som anges i artikel 7 i detta avtal.Avtalsparterna är överens om att om Användaren inte fullgör eller delvis fullgör skyldigheten enligt föregående stycke, har Hamnmyndigheten rätt att säga upp Avtalet och sätta fartyget i dagsläge samt ta ut en dagplatsavgift för samma tid enl. till hamnmyndighetens prislista. Vid uppsägning av avtalet från föregående stycke kommer hamnmyndigheten att beräkna den dagliga båtplatsavgiften från och med detta avtals giltighetsdag i enlighet med hamnmyndighetens gällande prislista. Om användaren har gjort en delbetalning av avgiften som avses i punkt 1 i denna artikel, oavsett det angivna syftet med betalningen, kommer de betalda medlen att användas för att reglera användarens skyldigheter baserat på den dagliga båtplatsavgiften. Samtycke till flytt av fartyg Artikel 4 Hamnmyndigheten får, av motiverade eller säkerhetsmässiga skäl, överföra det fartyg som avses i artikel 1 i detta avtal till en ny kaj utan användarens godkännande. Komponenter i kontraktet

Oversatt.se | Hur använder jag den kroatiska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)