kroatiska

Mjesna nadležnost suda Članak 9. Ugovorne strane će pokušati sve eventualne sporove, koji proizlaze iz ovog Ugovora kao i iz dokumenata navedenih u članku 5. riješiti sporazumno, a ukoliko ne uspiju, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu. Zaključne odredbe Članak 10. Ugovorne strane suglasno navode da su Ugovor pročitale i razumjele te da prihvaćaju prava i obveze iz ovog Ugovora, kao i prava i obveze predviđene aktima koji čine sastavni dio ovo Ugovora te u znak pristanka Ugovor vlastoručno potpisuju. Članak 11. Ovaj Ugovor sačinjen je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih korisnik zadržava 1 (jedan), a Lučka uprava 2 (dva) primjerka. Članak 12. Korisnik je suglasan da ovaj Ugovor nije prenosiv na druge osobe ili plovila. Članak 13. Ukoliko je nevažeća jedna pojedinačna odredba ovog Ugovora, neovisno od tog djelomičnog nevažećeg dijela te odredbe, ostaju važeći ostali nesporni dijelovi Ugovora. Članak 14. Ugovorne strane suglasno navode da Korisnik prihvaća mogućnost jednostrane izmjene Pravilnika o održavanju reda u luci, a koje izmjene će biti oglašene na oglasnoj ploči Lučke uprave te će predstavljati dio ovog Ugovora pa ih se Korisnik obvezuje pridržavati.

svenska

Domstolens territoriella jurisdiktion Artikel 9 De avtalsslutande parterna ska försöka lösa alla möjliga tvister som härrör från detta avtal och från de handlingar som avses i artikel 5 i godo, och om de misslyckas ska behörig domstol i Split komma överens om jurisdiktionen. Slutbestämmelser Artikel 10 De avtalsslutande parterna är överens om att de har läst och förstått avtalet och att de accepterar rättigheterna och skyldigheterna enligt detta avtal, såväl som de rättigheter och skyldigheter som följer av handlingar som utgör en integrerad del av detta avtal och undertecknar avtalet i sina egen hand. Artikel 11 Detta avtal görs i 3 (tre) identiska exemplar, varav användaren behåller 1 (ett), och hamnmyndigheten 2 (två) exemplar. Artikel 12 Användaren samtycker till att detta avtal inte kan överföras till andra personer eller fartyg. Artikel 13 Om en enskild bestämmelse i detta avtal är ogiltig, oavsett den delvis ogiltiga delen av denna bestämmelse, ska andra ostridiga delar av avtalet förbli giltiga. Artikel 14 Avtalsparterna är överens om att Användaren accepterar möjligheten till ensidiga ändringar av förordningen om upprätthållande av ordningen i hamnen, vilka ändringar kommer att meddelas på hamnmyndighetens anslagstavla och kommer att ingå i detta avtal och Användaren förbinder sig att följa.

Oversatt.se | Hur använder jag den kroatiska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)