kroatiska

Članak 8. Ugovorne strane nastavno utvrđuju slijedeće: 1. Potpisom ovog Ugovora Korisnik potvrđuje da su sustav za privezivanje plovila i drugi bitni dijelovi luke u stanju koje zadovoljava potrebe njegovog plovila. 2. Vez se sastoji od morske površine dostatne za smještaj plovila iz članka 1. ovog Ugovora, pripadajućeg dijela obale za pristup i vezanje plovila (anel ili bitva) i sidrenog bloka te lanca pričvršćenog za njega. Sva sredstva koja služe za privezivanje plovila su u vlasništvu Korisnika. Korisnik koristi vez na svoju vlastitu odgovornost. 3. Utvrđuje se da se termin «ukupna duljina» plovila odnosi na nedjeljivi dužni metar broda preko svega (LOA). 4. Korištenje plovila ili radovi na plovilu od strane osoba koje nisu ugovorna strana dopušteno je samo uz pismenu punomoć Korisnika. 5. Korisnik je dužan prijaviti Lučkoj upravi izbivanje plovila iz članka 1. ovog Ugovora ako je izbivanje dulje od dva dana. 6. Ako korisnik zanemari plovilo, na način da je ugroženo samo plovilo ili plovila u njegovoj neposrednoj blizini, Lučka uprava ima pravo poduzeti radnje kojima će spriječiti potencijalnu opasnost te za nastale troškove teretiti Korisnika. 7. Korisnik je suglasan da Lučka uprava ili od nje ovlaštena osoba može, bez svakog daljnjeg pitanja i odobrenja, u slučaju dospjelog dugovanja, sukladno Pravilniku o redu u luci, izdati nalog za napuštanje luke i uskratiti dopuštenje da uplovi u bilo koju luku u ingerenciji Lučke uprave. 8. U slučaju kada Korisnik ne podmiri sve dospjele obveze, kao i obveze koje su nastale kao posljedica radnji opisanih u stavku 6. ovog članka te pripadajuće zatezne kamate, Lučka uprava će pokrenuti ovršni postupak nad imovinom Korisnika. 9. Korisnik ne smije ni trajno ni privremeno ustupati vez na korištenje drugim osobama ili privezivati plovilo koje nije predmet ovog Ugovora. 10. Korisnik se obvezuje prijaviti Lučkoj upravi promjenu adrese stanovanja, stoga se smatra da su pošiljke Lučke uprave poslane na zadnju poznatu adresu Korisnika stvarno isporučene. 11. Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da se sva korespondencija Lučke uprave prema Korisniku može vršiti putem e-mail/poštanske adrese. Lučka uprava ne odgovara za eventualnu štetu koja bi mogla nastati Korisniku iz razloga što nije pravodobno obavijestio Lučku upravu o promjeni e-mail / poštanske adrese.

svenska

Artikel 8 De avtalsslutande parterna bestämmer vidare följande: 1. Genom att underteckna detta avtal bekräftar Användaren att fartygets förtöjningssystem och andra viktiga delar av hamnen är i ett skick som uppfyller hans fartygs behov. 2. Kajen består av en havsyta som är tillräcklig för att rymma det fartyg som avses i artikel 1 i detta avtal, den tillhörande delen av stranden för tillträde och förtöjning av fartyget (anel eller pollare) och ankarblocket och kedjan fäst vid den. Alla medel som används för att förtöja fartyget är Användarens egendom. Användaren använder kajen på egen risk. 3. Termen "total längd" för ett fartyg bestäms att hänvisa till fartygets odelbara längdmeter över allt (LOA). 4. Användning av fartyget eller arbete på fartyget av personer som inte är avtalspart är endast tillåtet med skriftligt tillstånd från Användaren. 5. Användaren är skyldig att till hamnmyndigheten anmäla frånvaron av det fartyg som avses i artikel 1 i detta avtal om frånvaron är längre än två dagar. 6. Om Användaren försummar fartyget, på ett sådant sätt att endast fartyget eller fartygen i dess omedelbara närhet utsätts för fara, har Hamnmyndigheten rätt att vidta åtgärder för att förhindra potentiell fara och att debitera Användaren för uppkomna kostnader. 7.Användaren samtycker till att hamnmyndigheten eller en av den befullmäktigad person kan, utan ytterligare frågor och godkännande, vid förfallen skuld, i enlighet med ordningsreglerna i hamnen, utfärda ett föreläggande om att lämna hamnen och neka tillträde till hamnen. varje hamn som lyder under hamnmyndighetens jurisdiktion. 8. I händelse av att Användaren underlåter att reglera alla förfallna skyldigheter, såväl som skyldigheter som härrör från de åtgärder som beskrivs i punkt 6 i denna artikel och den tillhörande dröjsmålsräntan, ska hamnmyndigheten inleda ett verkställighetsförfarande mot Användarens egendom. 9. Användaren får inte, permanent eller tillfälligt, överlåta kajplatsen för användning till andra personer eller förtöja ett fartyg som inte är föremål för detta avtal. 10. Användaren förbinder sig att till hamnmyndigheten rapportera en ändring av bostadsadress, därför anses hamnmyndighetens försändelser som skickas till den senast kända adressen till användaren faktiskt levereras. 11. De avtalsslutande parterna är överens om att all korrespondens från hamnmyndigheten till Användaren får ske via e-post/postadress. Hamnmyndigheten ansvarar inte för skada som kan uppstå för Användaren på grund av att denne inte i tid informerat Hamnmyndigheten om byte av e-post/postadress.

Oversatt.se | Hur använder jag den kroatiska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)