kroatiska

a) Odgovornost Lučke uprave: 1. Lučka uprava odgovara samo za štete koje prouzroče od nje ovlaštene osobe u obavljanju poslova u luci. 2. Lučka uprava nije u obvezi nadoknaditi slijedeće štete: - štete koje su nastale djelovanjem više sile; - štete koje su nastale djelovanjem olujnog nevremena; - štete koje su nastale uslijed rata, ratu sličnih događaja, obustave rada, građanskih nemira, vandalskih ispada i njima sličnih događaja; - štete koje su nastale po osnovu požara; - štete nastale uslijed otuđenja plovila, opreme i slično; - štete iz naslova gubitka vremena, zarade, zakašnjenja korištenja godišnjih odmora i sl.; - štetu i troškove nastale radi uklanjanja podrtine; - štete nastale kao posljedica skrivenih mana na plovilu; - štete nastale zbog neispravne električne ili vodovodne instalacije na plovilu, odnosno nastale zbog neispravne instalacije od plovila do priključka na gatu; - štete nastale uslijed zamrzavanja ; - štete od glodavaca na plovilu i prostoru Lučke uprave, odnosno, Lučka uprava ne odgovara za štetu koja ovdje nije nabrojana a može nastupiti, osim za štete navedene u ovom članku pod. a) 1. b) Odgovornost Korisnika: 1. Korisnik izjavljuje da je za čitavo vrijeme trajanja ovog Ugovora osiguran od odgovornosti prema trećim osobama po svim osnovama te izričito oslobađa Lučku upravu vršenja bilo kakve provjere sadržaja njegove police osiguranja. 2. Korisnik je dužan obeštetiti Lučku upravu, odnosno treću stranu, za svaku štetu koju on ili njegovo plovilo, posada i gosti nanesu bilo kojem objektu ili opremi u vlasništvu Lučke uprave ili treće strane, a koja se nalazi unutar područja pod ingerencijom Lučke uprave. 3. Korisnik izjavljuje da je, za čitavo vrijeme trajanja ovog Ugovora, za sve štete, uključujući provale u plovilo, kao i za štete nastale otuđivanjem i oštećenjem plovila, opreme, uređaja, pribora i slično, odgovarajuće osiguran policom osiguranja. Korisnik izričito oslobađa Lučku upravu vršenja bilo kakve provjere sadržaja njegove police osiguranja.

svenska

a) Hamnmyndighetens ansvar: 1. Hamnmyndigheten är endast ansvarig för skador som orsakats av personer som den har bemyndigat att utföra verksamhet i hamnen. 2.Hamnmyndigheten är inte skyldig att ersätta följande skador: - skador orsakade av force majeure; - Skador orsakade av stormen; - skador orsakade av krig, krigsliknande händelser, arbetsavbrott, civila oroligheter, skadegörelse och liknande händelser; - skador orsakade av brand; - skador orsakade av stöld av fartyg, utrustning och liknande; - skador från förlust av tid, inkomst, förseningar i användningen av årlig semester, etc.; - Skador och kostnader för bortförandet av vraket; - skador orsakade av dolda defekter på fartyget; - skador orsakade av felaktig el- eller VVS-installation på fartyget, dvs på grund av felaktig installation från fartyget till piranslutningen; - Skador orsakade av frysning; - skador från gnagare på fartyget och hamnmyndighetens område, det vill säga hamnmyndigheten ansvarar inte för skador som inte finns uppräknade här och kan uppstå, förutom för skador som anges i denna artikel under. a) 1. b) Användarens ansvar: 1.Användaren försäkrar att han under hela detta avtals löptid är försäkrad mot ansvar gentemot tredje part på alla grunder och befriar uttryckligen hamnmyndigheten från all kontroll av innehållet i hans försäkring. 2. Användaren är skyldig att ersätta hamnmyndigheten, det vill säga tredje man, för alla skador som orsakats av denne eller hans fartyg, besättning och gäster på någon anläggning eller utrustning som ägs av hamnmyndigheten eller tredje man belägen inom området enligt hamnmyndighetens jurisdiktion. 3. Användaren försäkrar att, under hela detta avtals löptid, för alla skador, inklusive inbrott, såväl som för skador orsakade av främlingskap och skada på fartyget, utrustning, anordningar, tillbehör etc., är adekvat försäkrad av försäkringspolicy. Användaren fritar uttryckligen hamnmyndigheten från att utföra eventuella kontroller av innehållet i sin försäkring.

Oversatt.se | Hur använder jag den kroatiska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)